Enkät om effekten av FN:s funktionshinderkonvention

Enkät om effekten av FN:s funktionshinderkonvention

FN antog konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan för tio år sedan. Avtalet blev en bindande del av Finlands lagstiftning i juni år 2016. Den finska staten ger en första rapport till FN i juni år 2018 gällande de åtgärder som vidtagits för att uppfylla sina skyldigheter enligt funktionshinderkonvention. De nationella funktionshinderorganisationerna gör upp en parallell rapport, där effekten av FN:s funktionshinderkonvention på livet för personer med funktionsnedsättning utvärderas ur deras eget perspektiv. Enkäten omfattar funktionshinderkonventionens ämnesområden. För den parallella rapporten behöver vi information och erfarenheter direkt från personer med funktionsnedsättning från och med år 2016. Tänk på svaren utifrån din egen funktionsnedsättning och ditt funktionshinder när du svarar. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Det går alltså bra att även skriva om mycket privata erfarenheter. Skriv koncist, eftersom svarsutrymmet är begränsat av tekniska skäl. I slutet av enkäten finns ett öppet utrymme där du kan komplettera eller lägga till egna erfarenheter. Vi hoppas att så många människor som möjligt med funktionsnedsättning  svarar på enkäten. Svarstiden är till 30.4.2018.

Svara på enkäten här.