Ställningstagande för att förbättra tillgången på mentalvårdstjänster

Ställningstagande för att förbättra tillgången på mentalvårdstjänster

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations ställningstagande

En arbetslös ungdom leder lätt till arbetslöshet i vuxenålder. Det behövs målmedvetna beslut för att förstärka tillträde till arbetslivet för unga med nedsatt arbetsförmåga. Psykisk ohälsa är den överlägset vanligaste orsaken till arbetsoförmåga i unga år. Av vuxna med psykisk ohälsa har hälften insjuknat före 14 års åldern, och tre av fyra innan det 24:e levnadsåret. För en ung person med begynnande psykisk ohälsa är förebyggande tjänster och tidigt stöd av stor betydelse. Vuxna bör ta ansvar för att se, höra och stöda den unga. Då det är frågan om allvarlig psykisk ohälsa behövs krisvård och hänvisning till vård, samt flexibel studiehandledning och möjligheter till med låg tröskel arbete åtminstone på deltid. Det bör vara lättare att få mentalvårdstjänster med låg tröskel bakom en dörr. Det tidiga stödet för unga med psykisk ohälsa bör vara nära till hands och tillgänglig för den unga där hen befinner sig: i läroinrättningar, arbetsinlärning och karriärhandledning. För att förbättra tillgången till behandling bör det inrättas en vårdgaranti för psykoterapi inom en månad för ungdomar. Därtill bör självriskens andel i vårdkostnaderna sänkas markant, så att den ungas eller familjens ekonomi inte är ett hinder för att  söka behandlingi tid. Då man tryggar de ekonomiska förutsättningarna, befrias resurser för rehabilitering. En nivåhöjning av rehabiliteringspengen bör också övervägas. På arbetsplatserna lönar det sig att satsa på de ungas arbetsförmåga. Enligt resultaten i Mentalhälsobarometern 2017 har bara hälften av arbetsplatserna förverkligat åtgärder för att stöda den psykiska arbetsförmågan. För att stärka på arbetsförmågan bör man utveckla arbetsgivarnas möjligheter och incitament att anställa och stöda unga med nedsott arbetsförmåga. Då en ung människa går i pension på grund av arbetsoförmåga, är kostnaden till och med en miljon euro per varje ung person för utebliven arbetsinsats. Tidigt stöd som ges vid rätt tidpunkt och som tar hänsyn till den ungas egnasynvinklar, kan effektivt förhindra arbetsoförmåga och ändra riktningen på livet för den unga.