Patienternas och anhörigas röst måste höras

Patienternas och anhörigas röst måste höras

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations ställningstagande:

Patienternas och anhörigas röst måste höras då vården utvecklas

Riksdagen förnyar på hösten 2018 klient- och patientlagen, som stipulerar att patienten ska höras i planering av sin egen vård och i användandet av tvångsåtgärder inom social – och hälsovården. Lagstiftningen bör trygga patientens och de anhörigas möjligheter att delta mera brett i planering av vård och offentliga beslut. Ungefär hälften av dem som lider av psykisk ohälsa i Finland får inte den vård de behöver. Personer med psykisk ohälsa möter fortfarande fördomar och stigmatisering både inom samhället och inom hälsovården. Användandet av tvångsåtgärder bör förebyggas med mera övergripande och vid rätt tidpunkt insatta mentalvårdstjänster för att förhindra att psykiska problem förvärras och patienten traumatiseras. Tjänsterna ska förverkligas jämlikt och på patientens eget språk. Tjänsterna bör utvärderas och kvaliteten förbättras genom planering tillsammans med de som själva upplevt psykiska problem, anhöriga till personer med psykiska problem och de instanser som företräder dessa. När lagstiftning inom social- och hälsovården förnyas bör det stipuleras att de som erbjuder vård hör patienter och anhöriga i planering och utveckling av vård och tjänster. Forskning visar att kvaliteten på vården blir bättre då. Finland behöver en starkare lagstiftning, där hörande av erfarenhetsexpertis (patienter och anhöriga) tas med i lagberedningsprocesser och social- och hälsovårdens strukturer.

Mentalhälsopolitiska delegationen är ett parlamentariskt organ sammankallat av de landsomfattande organisationerna inom psykisk hälsa. I delegationen sitter medlemmar från samtliga riksdagspartier. Delegationens medlemsorganisationer är Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura), Centralförbundet för mental hälsa (Mielenterveyden Keskusliitto), FinFami och Psykosociala förbundet.