Om oss på Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Föreningarnas verksamhet bygger på frivillighet och brukarmedverkan. Gemensamma intressen och erfarenheter av psykisk ohälsa ligger till grund för den psykosociala föreningsverksamheten, ända upp till förbundsnivå. Alla har rätt till psykisk hälsa.

personalen på vårt kontor

Förbundets allmänna målsättningar

  • Att sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa genom målmedveten attitydpåverkan och informationsspridning. Läs mer om vår informationsverksamhet här.
  • Att påverka i intressefrågor som rör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa på regional nivå och nationell nivå.
  • Att erbjuda kurser för dig som behöver återhämtning.

Styrelse, personal och lokaliteter

Förbundsstyrelsen består av en förbundsordförande och mellan 4-7 ledamöter. Styrelsen sammankommer regelbundet i Helsingfors, alternativt digitalt. Medlemsföreningarna väljer styrelse och ordförande på höstmötet. Förbundet håller årligen vår- och höstmöten då stadgeenliga ärenden behandlas. Vårmötet är ett redovisningsmöte och höstmötet ett valmöte. Personalen, som består av verksamhetsledare, informatör, verksamhetssekreterare, rehabiliteringschef, rådgivare i livshantering, verksamhetskoordinator och ekonom, verkställer och genomför förbundets verksamhet. Förbundet har två kanslier. Centralkansliet finns i Jakobstad. Regionkansliet finns i centrala Helsingfors.

Här kan du läsa förbundets verksamhetsplan 2022.
Här kan du läsa förbundets strategi 2018 och framåt.

Via den här länken hittar du Dataskyddsbeskrivning för Psykosociala förbundet rf.

Vi jobbar för en mera tillgänglig webbplats. Läs mer här om våra åtgärder för att uppfylla EU:s tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft den 23.9.2020.

Filmer

I Psykosociala förbundets film ”Låt oss prata om psykisk hälsa” berättar sportjournalisten Kaj Kunnas om mobbningen han utsattes för som barn, om ensamheten som följde, och om stroken han drabbades av för några år sen. Med filmen vill vi synliggöra allt det som pågår på insidan, och bidra till att diskussionerna om inre hälsa fortsätter. Här kan du se filmen.

Psykosociala förbundet är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder. Tanken bakom animationerna är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens. Här kan du läsa mer om filmerna och titta på de 8 animationsfilmerna.